Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

1. Lumanaj d. o. o.
Magda Osenar iz podjetja Lumanaj d. o. o., izvaja osebne, skupinske programe, tečaje in izobraževanja iz naslova osebne rasti, vodene meditacije, skupinske delavnice povezane z duhovnostjo in sorodne vsebine.

2. Storitve in definicija
Storitve podjetja Lumanaj d. o. o. v osnovi obsegajo naslednje storitve:
Pisanje, izdajanje in trženje knjig (tiskanih in elektronskih)
izdelava, priprava in trženje različnih izobraževalnih programov in modulov s področja osebne rasti
Svetovanja in izobraževanja glede osebne rasti
Izvedba seminarjev, delavnic in ostalih dogodkov ter izobraževanj
Organizacija različnih srečanj in dogodkov na temo osebne rasti
Ponudniki storitev so:
1. Lumanaj d. o. o.
2. drugi ponudniki, če je tako pri posameznem izobraževalnem programu ali modulu navedeno.

3. Naročnik, stranka
Vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s posameznim ponudnikom preko ponudnikovih spletnih strani ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev – nakup dostopa do določenega izobraževalnega programa, nakup vstopnic za seminar ali delavnico… (v nadaljevanju naročnik ali stranka)

4. Izobraževalni program
Program, do katerega ima naročnik dostop, ki je lahko v odvisnosti od programa, sestavljen iz več različnih izobraževalnih modulov, ki so organizirani po logičnem zaporedju. Cilj programa je, da naročnik pridobi znanja in veščine, ki mu omogočajo, da odkrije in do maksimuma izkoristi svoj potencial v smeri svojih želja in načrtov.
Izobraževalni modul je del oziroma posamezen sklop znotraj večjega izobraževalnega programa.

5. Cene in komercialni pogoji
Vse cene v cenikih oziroma na spletnih straneh so v evrih(€) in, če ni posebej določeno drugače, ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV). Lumanaj d. o. o. je davčni zavezanec.
Lumanaj d. o. o. za svoje storitve zaračunava v odvisnosti od posameznega programa – po vsakokrat veljavnem ceniku, kot enkratno plačilo ob naročilu, oziroma na obroke. Vsi pogoji nakupa, plačevanja in podobno, so vedno navedeni navedeni na strani, kjer je možno opraviti nakup.
Zaradi narave ponudnikov storitev (izobraževalni programi in moduli, delavnice, seminarji…), dobi stranka dostop do naročenih vsebin po dejansko opravljenem plačilu za naročene storitve. V primeru mesečnega obračunavanja ima ponudnik v primeru neplačila pravico, da naročniku takoj prekine dobavo vseh storitev brez predhodnega opozorila. Ponudnik v takšnem primeru ne odgovarja za kakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika.
Enake posledice za stranko nastopijo v primeru, če po izteku obdobja, za katerega je bila sklenjena pogodba oziroma naročena storitev, ne sprejme ponudnikove prve nove ponudbe in ne plača zneska po ponudbi.
Ponudnik prekine dobavo storitev stranki z iztekom obdobja, za katerega je bila pogodba sklenjena oziroma naročena storitev.
Če ponudnik naročniku ne pošlje ponudbe, se šteje, da ne želi skleniti poslovnega razmerja in v takem primeru zanj ne more nastati nobena obveznost, prav tako stranki zaradi opustitve posredovanja ponudbe ne odgovarja za morebitno škodo.
Stranka je seznanja in soglaša, da ima ponudnik pravico, da v primeru strankinega preplačila, napačnega ali dvojnega plačila, v primeru izdaje delnega ali celotnega dobropisa s strani ponudnika ipd., ko mora ponudnik nakazovati denar nazaj stranki ali izdajati dodatne dokumente, stranki zaračunati s tem povezane administrativne stroške.

6. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev
Splošni pogoji ponudnika so zavezujoči za vse uporabnike oziroma stranke, pri čemer splošne določbe veljajo za vse storitve, za posamezno storitev pa lahko poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe, ki so jasno navedene pri posameznem izobraževalnem programu ali modulu.
Stranka z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.
Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani www.mag-da.si in vseh podstrani tega spletnega mesta naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V kolikor ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev. Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila, vključno s spremembami cen posameznih storitev, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na strani www.mag-da.si
Stranke so dolžne tedensko spremljati spletne strani ponudnikov glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj v roku 15 dni od objave le-te začnejo neposredno učinkovati in se poslovno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji. Ponudnik bo vse stranke o spremembah obvestil preko svojih kanalov za obveščanje (E-pošta). V primeru, da se stranka samostojno odjavi od prejemanja teh obvestil in vsled tega o spremembah ni bila obveščena, ponudnik za morebitne težave ali kakršnekoli posledice ni odgovoren.
V primeru spremembe cenikov, spremenjene cene veljajo z dnem objave.

7. Sklenitev, trajanje in prenehanje naročniške pogodbe, način plačila
Za naročilo storitev in sklenjeno pogodbo se šteje oddano naročilo in nakup oziroma plačilo posameznega izobraževalnega programa.
Naročnik oziroma stranka se z nakupom strinja in soglašata s temi splošnimi pogoji.
Slike, vsebovane v ponudbi ter v drugih ponudnikovih gradivih, vključno s spletnim mestom, so simbolične in se stranke nanje v nobenem primeru ne morejo sklicevati ali na njihovi podlagi karkoli terjati od ponudnika.
Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki odstopita od pogodbe, če nasprotna stranka, tudi po predhodnem opozorilu, krši določbe te pogodbe ali drugi stranki povzroča škodo.
Če ponudnik v primeru iz prejšnjega odstavka odstopi od pogodbe, stranki ni dolžan omogočiti uporabe storitve, ki jo je ta morda plačala ali zakupila vnaprej, prav tako ji za neporabljen del storitve ni dolžan plačati nadomestila ali odškodnine.
Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo. Glede na naravo storitev odpovednega roka ni – ponudnik se zaveže, da bo prekinitev pogodbe izvedel v najkrajšem možnem času.
V primeru, da gre za odpoved sodelovanja pri programih, kjer naročnik mesečno plačuje za dostop do naročenih programov, ponudnik v primeru odpovedi ne sme zaračunati naročnine za naslednje obračunsko obdobje, če je naročnik odpovedal storitev.
Če pride do odpovedi pogodbe zaradi naročnikovih kršitev teh splošnih pogojev, ima ponudnik pravico takoj in brez opozorila prekiniti sodelovanje in dostop do storitev, pri tem pa v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika.
Če ni v ponudbi ali pisni pogodbi med stranko in ponudnikom izrecno določeno drugače, se pogodba med ponudnikom in stranko sklepa za čas, ki je naveden v določenem programu.
Odpoved pogodbe lahko naročnik poda v pisni obliki – digitalni ali fizični (po pošti na naslov ponudnika).
Stranka se obvezuje, da bo poravnala vse obveznosti, ki so nastale do dneva prenehanja sodelovanja. Če stranka v primeru predplačila storitev za določeno časovno obdobje predčasno odpove pogodbo, ni upravičena do vračila vnaprej plačanega zneska, razen v primeru grobega kršenja pogodbenih obveznosti s strani ponudnika.
Ponudnik stranki omogoči dostop do naročenih oziroma kupljenih izobraževalnih vsebin takoj oziroma v najkrajšem možnem času po plačilu, vidnem na transakcijskem računu, v vsakem primeru pa vsaj naslednji delovni dan.
a. plačilo na TRR – plačilo na transakcijski račun ponudnika. Na spletnih straneh www.mag-da.si se določene storitve (večina storitev z enkratnim plačilom) naroči preko naročilnice za posamezno storitev. Po izpolnitvi naročilnice in oddaji naročila, je stranka preusmerjena na stran s podatki za plačilo, istočasno pa dobi na svoj E-mail potrdilo o naročilu, kateremu so prav tako priloženi podatki za plačilo.
b. Gotovinsko plačilo – stranka dobi za plačano storitev e-račun

Tehnični postopki za sklenitev pogodbe (naročilo)
Kot navedeno, se za sklenitev pogodbe šteje oddaja naročila. Uporabnik oziroma stranka odda naročilo na posameznih promocijskih straneh s klikom na jasno označene gumbe. Po kliku na gumb za naročilo je uporabnik preusmerjen na stran s „košarico“, kjer je možno izbirati količino, vpisati kode za popust in podobno. S klikom na gumb za nadaljevanje naročila je uporabnik preusmerjen na stran, kjer vpiše svoje podatke, ki so potrebni za naročilo. Na isti strani je tudi možnost izbire med ponujenimi načini plačila ter povzetek naročila, na dnu strani pa mora uporabnik označiti strinjanje s temi splošnimi pogoji poslovanja. Naročilo se zaključi s klikom na gumb na dnu strani.
Po oddaji naročila je uporabnik preusmerjen na zaključno stran s povzetkom naročila, istočasno pa na svoj E-naslov prejme sporočilo z obvestilom, da je naročilo v obdelavi ter povzetek naročila.
Po prejetem plačilu prejme uporabnik na svoj E-naslov sporočilo z obvestilom o zaključenem naročilu.
Tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila.
V spletni trgovini so omogočena osnovna sredstva za prepoznavanje in popravilo napak pred oddajo naročila in sicer preverjanje črkovanja, preverjanje ustreznega zapisa E-naslova, na katerega je možno kontaktirati kupca v primeru napak pri naročilu in pa preverjanje lokacije (mesto in država) – spletna stran deluje le na območju Slovenije.

8. Roki za izvedbo storitev
Ponudnik mora storitve izvesti v roku, ki je navedena v ponudbi za posamezni program, delavnico, seminar ali drugo ponudnikovo storitev, v skladu s cenikom oziroma v korespondenci med ponudnikom in stranko.
V primeru višje sile se roki za izvedbo storitve podaljšajo za čas trajanja višje sile, pod pogojem, da ponudnik stranko obvesti o nastopu višje sile, takoj ko je to mogoče. Za višjo silo se štejejo tudi dogodki, ki izvirajo iz sfere ponudnika.

9. Avtorske pravice
Stranka (naročnik), v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic na izobraževalnih programih ali modulih, ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorskih oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic.
V primeru, da ponudnik izdela določen izobraževalni program v sodelovanju z zunanjimi partnerji, se vse v zvezi z avtorskimi pravicami dogovori in zapiše za vsak tak izobraževalni program posebej.
Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je stranki prepovedano posegati v avtorska dela ponudnika, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

10. Podpora strankam
Strankam je na voljo podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte ali telefonskih številk, ki so objavljene na spletnih straneh ponudnika.
Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko spletne strani ponudnika ali poslani na elektronske naslove ponudnika, ki so za takšne primere navedeni na spletnih straneh, iz kontaktne e-pošte naročnika, ki jo je navedel ob naročilu storitev (v nadaljevanju e-pošta naročnika).
Nudenje podpore je lahko pogojeno oziroma omejeno z določeno vrsto naročniškega razmerja oziroma s cenikom ponudnika. Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, ki so neposredno ali posredno povezani s storitvami ponudnika, na e-pošto naročnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja.
a. Pravice in obveznosti ponudnika
Storitve ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja interneta. Stranka razume, da je dostopnost strežnikov odvisna od tretjih oseb, ponudnik storitev pa bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.
Ponudnik se obvezuje, da bo vse svoje storitve opravljal na profesionalen način. Vsi izobraževalni programi bodo prilagojeni tako, da bodo razumljivi navedeni ciljni publiki in da bodo uporabniki od vsebine imeli obljubljeno korist.
Ponudnik ima pravico uporabljati pozitivne izjave strank, ki jih pridobi preko elektronsih sporočil in telefonskih razgovorov, v tržne namene. Ponudnik se zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo stranke, razen v primeru, ko od stranke pridobi eksplicitno privolitev.
Ponudnik ima pravico uporabiti podatke iz strežniških dnevnikov in drugih virov za analitiko, boljšo segmentacijo strank in trženje.
b. Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost stranke
c. Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala stranki, če je škoda posledica:
– ravnanje stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oziroma deluje v strankinem interesu;
– ravnanje tretjih oseb;
– višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije; nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika kolokacije strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.
Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi stranki ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem.
Naročnik je odgovoren za izdelavo in shranjevanje varnostnih kopij svojih podatkov, ki se nahajajo na strežnikih ponudnika.
Uporabnik, ki pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišče ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti.
Stranka bo pri uporabi spletnih strani in aplikacij ponudnikov uporabljal najnovejše različice brskalnikov Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozila Firefox, Apple Safari, Opera. V primeru, da stranka ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz strani aplikacije.

11. Seznanite z odgovornostjo podjetja za stvarne napake
Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku izročil blago v skladu s predstavitvenim materialom ter pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov je napaka stvarna:

• če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo za promet
• če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
• če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oiroma bi mu morala biti znana;
• če prodajalec izroči stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je vil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli ponudnikov (izobraževalnih programov), ki jih je dal ponudnik zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.
Uveljavljanje pravic potrošnika z naslova stvarne napake
Naročnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Naročnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in naročniku omogočiti, da stvar (izobraževalni program, material in podobno) pregleda.
Obvestilo o napaki lahko naročnik ponudniku sporoči osebno,o čemer mu ponudnik mora izdati potrdilo.
Naročnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da:
• odpravi napako v izobraževalnem programu oziroma materialu ali
• vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
• vrne plačan znesek.
V vsakem primeru ima naročnik tudi pravico, da od ponudnika zahteva povrnitev škode oziroma stroškov, ki nastanejo zaradi pomanjkljivo pripravljenih izobraževalnih programov oziroma drugih produktov ali storitev ponudnika.
Pravice naročnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil ponudnika.
Obveznosti ponudnika v primeru stvarne napake
Če obstoj napake na določenem produktu ponudnika oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi.
Podjetje mora pisno odgovoriti naročniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po prejemu, če je obstoj napake na produktih oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.
1. Pritožbeni postopek
2. Pravice in obveznosti naročnika
Stranka, ki je fizična oseba in ki pridobiva ali uporablja storitve ponudnika za namene izven njene poklicne ali pridobitvene dejavnosti (potrošnik), lahko odstopi od pogodbe v roku 14 dni po sklenitvi pogodbe.
O odstopu od pogodbe oziroma registracije v ponudnikov izobraževalni program mora stranka – potrošnik ponudnika obvestiti preko e-pošte (magda@mag-da.si). Ponudnik bo sprožil postopek za izbris uporabniškega računa. V primeru, da je bila naročnina ali nakup prekinjen v roku 14 dni, je ponudnik v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov dolžan vrniti znesek kupnine, kar naredi najkasneje v roku 14 dni od dneva prejema obvestila kupca o odstopu od pogodbe.
Stranke, ki niso potrošniki, v nobenem primeru oziroma času nimajo pravice do vračila kupnine ob odpovedi naročenih storitev oz. Pogodbe po tem, ko je ponudnik že prejel njihovo plačilo.
Če pride do spremembe podatkov, ki jih stranka navede ob naročilu storitev, je dolžna o spremembi podatkov pisno obvestiti ponudnika najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Poleg obvestila ponudniku, je stranka dolžna spremeniti podatke v uporabniških straneh in ostalih aplikacijah, ki jih nudi ponudnik. Naročnik trpi vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega odstavka še ni potekel.
Stranka odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje uporabnike. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij,servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike.
3. V primeru težav se kupec s ponudnikom lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti na magda@mag-da.si ali po klasični pošti (Lumanaj d. o. o., Razgled 33, 6330 Piran).
Ponudnik se zavezuje, da bo pritožbeni postopek vodil resno in korektno, ter da se bo (v primeru upravičenosti pritožbe kupca) nemudoma odzval v skladu s temi splošnimi pogoji in izpolnil svoje obveznosti, ki jih po teh določilih ima do kupca oziroma naročnika.
4. Končne določbe
Ponudnik in stranka se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.
Razmerje med ponudnikom in stranko se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku.
Ponudnik besedila pogodbe ne shranjuje.
Pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem jeziku.

 

Dejavnosti in storitve, vse oblike svetovanja in izobraževanja, ki jih ponuja ponudnik, ne spadajo pod uradno priznane izobraževalne programe. Ponudnik ponuja svoje znanje iz izkušenj in znanj pridobljenih pri različnih avtorjih in programih, tako doma kot v tujini z namenom izboljšanja kvalitete življenja. Namen izobraževanja je izboljšanje kvalitete življenja tako na osebni kot duhovni ravni. Ravno tako vse oblike svetovanja in energetske terapije, se ne izvajajo, kot zdravstvena storitev, ker kot take ne spadajo pod uradno priznane oblike terapevtske pomoči ali uradno priznane izobraževalne programe. Izvajajo se, kot svetovanja in terapije za osebno in duhovno rast. Besedi „zdravje“ ali „zdraviteljstvo“ je omenjeno zgolj v smeri izboljšanja kvalitete življenja preko drugačnega pogleda na stvarnost, nikakor v smeri fizičnega ali psihološkega zdravljenja. Za vsak obisk svetovanja, terapij in udeležbo na tečajih, izobraževanjih se strinjate z zgoraj navedenim in v celoti prevzamete odgovornost za svojo udeležbo. Ponudnik ne odgovarja, če nekdo ne spoštuje pridobljenih in naučenih etik in ne odgovarja za njegova dejanja.

Lumanaj d. o. o.
Razgled 33, 6330 Piran
Davčna št: SI48934844

Kontaktni podatki:
T +38641781414
E:magda@mag-da.si

Vnesite iskalni pojem zgoraj in pritisnite ENTER za iskanje. Pritisnite ESC za preklic.

Nazaj na vrh